• Puursesteenweg 71 - 2880 Bornem
  • info@zetelgarnierderij-declercq.be

0476 78 29 53

1. Gelding algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden

Het overmaken van een bestelling impliceert voor de koper zijn onvoorwaardelijk akkoord met onze verkoops- en betalingsvoorwaarden. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen zetelgarnierderij De Clercq en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zetelgarnierderij De Clercq.
Tevens behoudt zetelgarnierderij De Clercq zich het recht foto’s te maken van elk afgewerkt meubel en dit beeldmateriaal te gebruiken voor reclame zowel op sociale media als op de website.

2. Offertes

Al onze offertes zijn geldig gedurende 1 maand. Een verkoopsovereenkomst komt enkel tot stand na ondertekening of bevestiging via mail door de klant van de offerte, waarbij wij ons het recht voorbehouden een voorschotfactuur te vragen.

3. Annulering van de bestelling

Herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten.

4. Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar hetzij contant of per overschrijving via internetbankieren bij de levering.
Als vergoeding voor de inningskosten van de op haar vervaldag niet betaalde factuur, zal deze forfaitair en onverminderd verhoogd worden met 10% met een minimum van 40€, alsmede met de verwijlintresten vanaf de vervaldatum van de factuur aan 12%, zonder dat voorafgaandelijk ingebrekestelling vereist is en onverminderd de gerechtskosten.
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd om de geschillen tussen de partijen te beslechten.

5. Garantie

Alle zichtbare gebreken, zijnde diegene die de klant kende of behoorde te kennen bij levering moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Ingebruikname van de goederen alsmede ondertekening van de leverings- of werkbon impliceert steeds aanvaarding van de goederen.
Elk verborgen gebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar, te rekenen vanaf voornoemde leveringsdatum valt onder garantie. Op straffe van verval moet elk verborgen gebrek zo spoedig mogelijk en binnen een termijn van 1 maand na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven aan zetelgarnierderij De Clercq worden gemeld.

6. Terugname goederen

Zetelgarnierderij De Clercq behoudt zich het recht om geen verkochte goederen terug te nemen.